Ceļu projektēšana

Ielu un autoceļu projektēšana

Projektēšana ir ļoti svarīga un neatņemama sastāvdaļa jebkuras būvniecības ieceres realizēšanai. Sekmīgai paredzētā mērķa sasniegšanai piedāvājam izstrādāt ielu, autoceļu, meža ceļu, veloceļu, dabas taku, ietvju, distanču slēpošanas trašu, stāvlaukumu, iekšpagalmu:

    o Būvprojektus minimālā sastāvā

nepieciešams ceļa un ielas pārbūves gadījumā, lai saņemtu būvatļauju, kā arī iespējams salīdzinoši precīzi noteikt paredzamās būvizmaksas, lai tās laicīgi varētu ieplānot budžeta izdevumos, kā arī apgūt Eiropas fondu piedāvātos līdzekļus.

    o Būvprojektus

precīzi inženiertehniskie risinājumi atbilstoši pasūtītāja vēlmēm un normatīvo aktu prasībām.

    o Būvprojektu ekonomikas daļas

veicamo darbu specifikāciju sastādīšana, būvdarbu apjomu aprēķini, darbu organizēšanas projekti, izmaksu aprēķini – tāmes.

    o Atjaunošanas projektus (periodiskās uzturēšanas projektus)

ielas vai autoceļu posma vienkāršotas renovācijas (seguma, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, ūdens novades sistēmu atjaunošana) gadījumā tiek veikta objekta apsekošana, defektu akta sastādīšana, specifikāciju sagatavošana, darbu daudzumu un izmaksu aprēķins.

    o Vides labiekārtošanas projektus

parku, skvēru, laukumu, pludmaļu labiekārtošana paredzot vides elementus atbilstoši klienta vēlmēm un iespējām

 

Autoruzraudzības veikšana

Ikdienā visbiežāk ir sastopama problēma, ka būvnieks uzreiz pēc uzvaras iepirkuma konkursā sāk piedāvāt alternatīvus materiālus, kas pēc būtības ir negodīga rīcība pret jebkuru citu iepirkuma konkursa dalībnieku un arī pasūtītāju. Tāpēc mēs visiem izstrādātajiem būvprojektiem nodrošinām kvalitatīvus autoruzraudzības pakalpojumus, lai nepieļautu nepamatotas būvnieka atkāpes no akceptētā būvprojekta.

 

Konsultācijas 

Uzņēmums piedāvā jebkura veida konsultācijām ceļu un ielu projektēšanā un ar šo darbu saistītajiem jautājumiem. Ir arī iespējamas konsultācijas interesenta norādītajā tikšanās vietā, iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku.

Ekspertīzes

Piedāvājam novērtēt būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām un sniegt ekspertīzes atzinumu.

Rekomendējam būvprojektu pasūtītājiem projektēšanas uzdevumā neiekļaut prasību projektētājam nodrošināt būvprojekta ekspertīzi, bet gan pašiem pasūtīt pie neatkarīga eksperta būvprojekta ekspertīzi. Tikai šādā veidā var pilnīgi droši sasniegt ekspertīzes mērķus:

     o pārbaudīt būvprojekta risinājumu atbilstību normatīvo aktu prasībām;

     o pārbaudīt materiālu izvēles ekonomisko pamatojumu;

     o pārbaudīt izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību.

Pārbaudot iepriekšminēto ir iespējams izvairīties no situācijām, kad izmaksās iekļauto darba pozīciju nepietiekamības dēļ būvniecības laikā pasūtītājam ir jāapmaksā neiekļautie darbi, gan situācijām, kad darba pozīcijās ir iekļauti lieki darbi, kuri pie konkrētajiem tehniskajiem risinājumiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nemaz nav nepieciešami.

 

Noderīga informācija

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 (vispārīgie būvnoteikumi)

     punktu 43. Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem (automaģistrāles, ātrsatiksmes ceļi, tilti, viadukti, ceļu pārvadi un tuneļi, kas garāki par 100m), izņemot būves nojaukšanas būvprojektam.

     o punktu 58. Eksperts saņemto dokumentāciju, kas tika iesniegta ekspertīzes veikšanai, glabā vismaz 10 gadus, izņemot gadījumu, ja minētie dokumenti ir pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

     o punktu 59. Ja būveksperts ir sniedzis negatīvu atzinumu, viņam par to ir pienākums informēt Ekonomikas ministriju un biroju, ja konstatētie trūkumi skar Būvniecības likumā noteiktās būtiskās būvei izvirzītās prasības.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 (autoceļu un ielu būvnoteikumi) punktu 96. būvprojekta ekspertīzi, veic, lai izvērtētu projektējamā ceļa un ielas atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes, ugunsdrošības, lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām:

     - inženierrisinājumu daļai;

     - ekonomiskajai daļai (izvērtējot materiālu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību). 

Modelēšana

Mēs piedāvājam veikt transporta plūsmu modelēšanu dažāda veida objektiem esošajām un perspektīvajām satiksmes plūsmām, lai novērtētu esošās un perspektīvās situācijas servisa līmeni, uzlabotu to un atrastu optimālāko satiksmes organizācijas plānu nākotnei.
Uzņēmuma galvenās priekšrocības satiksmes plūsmu modelēšanai ir atbildīgā modelēšanas speciālista pieredze un specifiskās zināšanas par luksoforu objektu, autoceļu un ielu projektēšanu.


Noderīga informācija
LOS (Level of service) - servisa līmenis ir mērs ko izmanto inženieri, lai noteiktu transporta infrastruktūras efektivitāti. LOS izmanto, lai analizētu lielceļus, ielas un krustojumus. LOS norāda vidējo auto aizkavējumu krustojumā sekundēs.


LOS servisa līmeņu iedalījums:

LOS

Regulēts

krustojums, sek.

Neregulēts

krustojums, sek.

A - Brīva plūsma <10 <10
B - Gandrīz brīva plūsma 10-20 10-15
C - Stabila plūsma 20-35 15-25
D - Gandrīz nestabila plūsma 35-55 25-35
E - Nestabila plūsma 55-80 35-50
F - Pārtraukta plūsma >80 >50

 

Luksoforu projektēšana

Ik gadu vērojams automašīnu intensitātes pieaugums. Tā rezultāta arvien vairāk tiek noslogoti krustojumi un atsevišķās vietās sāk veidoties sastrēgumi. Piedāvājam veikt satiksmes organizācijas uzlabojumus problemātiskajos krustojumos, izstrādājot luksoforu objektu projektus gan neregulētu krustojumu pārveidošanai par regulētiem, gan regulētu krustojumu uzlabošanai.