03.022015

Būvatļaujas pieprasīšanas kārtība un būvniecības ieceres akceptēšana

Saskaņā ar Mk. noteikumiem Nr.633 (autoceļu un ielu noteikumi) būvtaļauju pieprasa:

 

1. LATVIJAS VALSTS CEĻIEM valsts autoceļu būvprojekta izstrādes gadījumā.

Lai saņemtu būvatļauju, būvniecības ierosinātājs iesniedz  būvniecības ieceres iesniegumu. Iesniegumā norāda:

     12.1. būves nosaukumu;

     12.2. būvniecības veidu;

     12.3. valsts autoceļa maršrutu/indeksu;

     12.4. valsts autoceļa atrašanās vietu valsts autoceļu tīklā (km);

     12.5. vispārīgās prasības būvprojektam;

     12.6. plānoto būvdarbu kalendāra plānu;

     12.7. plānotos galvenos darbu veidus (izbūvējamās vai pārbūvējamās konstruktīvās kārtas, plānotais satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu apjoms);

     12.8. plānoto kapitālieguldījumu kalpošanas ilgumu.

 

!!! Pēc būvatļaujas saņemšanas izpilda projektēšanas nosacījumus, noformējot būvprojektu atbilstoši tā veidam (būvprojekts vai vienkāršots būvprojekts). 

 

Valsts autoceļu būvprojekta saturu un noformēšanas prasības nosaka pasūtītājs projektēšanas uzdevumā, pamatojoties uz Latvijas standarta LVS 190-6:2009 "Ceļu projektēšanas noteikumi" 6. daļu "Autoceļu un tiltu būvprojekta saturs un noformēšana".

 

Valsts autoceļu un tiltu atjaunošanai izstrādā vienkāršotu būvprojektu.

Vienkāršotā būvprojekta saturu un noformēšanas prasības nosaka pasūtītājs projektēšanas uzdevumā, un tas sastāv no:

     17.1. defektu akta;

     17.2. darbu daudzuma saraksta;

     17.3. skaidrojoša apraksta.

 

!!! Pēc projektēšanas nosacījumu izpildes būvprojekta dokumentāciju iesniedz Latvijas Valsts ceļiem akceptēšanai.

 

2. PAŠVALDĪBAS BŪVVALDEI

2.1 ierosinot pirmās grupas jauna māju ceļa būvniecību, kā arī esoša māju ceļa pārbūvi vai nojaukšanu.

Lai saņemtu būvatļauju, būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz:

     71.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;

     71.2. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, pielietotajiem materiāliem un pasākumiem ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami;

     71.3. grafiskos dokumentus:

     71.3.1. māju ceļa vizuālo risinājumu uz derīga topogrāfiskā plāna (M 1:500) pilsētās un ciemos, izņemot gadījumu, ja māju ceļš tiek nojaukts;

     71.3.2. jaunas būvniecības vai pārbūves gadījumā – novietnes plānu atbilstošā mērogā (M 1:500), kurā norādīts paredzētā māju ceļa novietojums zemes gabalā un tā izmēri, uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet ārpus pilsētām un ciemiem – uz instrumentāli uzmērīta zemes gabala robežu plāna;

     71.3.3. nojaukšanas gadījumā – situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250, M 1:500 vai M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīts nojaucamais māju ceļš;

     71.4. saskaņojumus ar:

     71.4.1. zemes gabala īpašnieku, ja būvniecības ierosinātājs nav zemes gabala īpašnieks;

     71.4.2. trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;

     71.5. tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti;

     71.6. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citus dokumentus vai citu personu atļaujas vai saskaņojumus.

 

!!! 71.punktā apakšpunktos minētos dokumentus iesietus sējumā (3.eksemplāri ar oriģinālajiem parakstiem) iesniedz būvvaldei būvniecības ieceres akceptēšanai.

 

!!! Uzmanību. Ja māju ceļu plānots pievienot valsts autoceļam vai esošo māju ceļu, kas pievienots valsts autoceļam, plānots pārbūvēt vai tā būvniecība plānota vairākos zemes gabalos, kuriem ir cits īpašnieks, būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā saskaņā ar nosacījumiem jauna ceļa un ielas vai esoša ceļa un ielas pārbūvei.

 

2.2  ierosinot jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi.

Lai saņemtu būvatļauju, būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no:

     73.1. skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

     73.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

     73.3. raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm, izņemot gadījumu, ja ceļš un iela tiek nojaukta;

     73.4. grafiskajiem dokumentiem ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, izņemot gadījumu, ja ceļš un iela tiek nojaukta;

     73.5. labiekārtošanas risinājuma plāna, ja ir paredzēts labiekārtojums;

     73.6. transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

     73.7. institūciju tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;

     73.8. ja ceļa un ielas nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām, – konkrēta sadalījuma pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību;

     73.9. citiem dokumentiem atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam.

 

!!! Pēc būvatļaujas saņemšanas izpilda projektēšanas nosacījumus, būvprojektu sastāvu veidojot atbilstoši autoceļu un ielu būvnoteikumu 85.punkta prasībām.

 

!!! Izstrādāto būvprojektu (3.eksemplāri ar oriģinālajiem parakstiem) iesniedz būvvaldei izvērtēšanai, projektēšanas nosacījum izpildes gadījumā būvvalde izdara atzīmi izsniegtajā būvatļaujā.

 

2.3 ierosinot ceļa un ielas atjaunošanu vai nojaukšanu.

Lai saņemtu būvatļauju, būvniecības būvvaldē iesniedz:

     74.1. aizpildītu apliecinājuma kartes I daļu;

     74.2. zemes gabala topogrāfisko plānu, ja ceļš un iela tiek atjaunota zemes gabalā, kas atrodas pilsētas vai ciema administratīvajā teritorijā;

     74.3. zemes gabala situācijas plānu, ja ceļš un iela tiek atjaunota zemes gabalā, kas atrodas ārpus pilsētas vai ciema administratīvās teritorijas;

     74.4. institūciju tehniskos vai īpašos noteikumus;

     74.5. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem;

     74.6. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, pielietotajiem materiāliem, ja nepieciešams, pievieno arī aprēķinus;

     74.7. saskaņojumus ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja būvniecības ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks, un trešajām personām;

     74.8. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citus dokumentus vai citu personu atļaujas vai saskaņojumus.

 

!!! 74.punkta apakšpunktos minētos dokumentus iesietus sējumā (3.eksemplāri ar oriģinālajiem parakstiem) iesniedz būvvaldei būvniecības ieceres akceptēšanai.

 

 

Iesniedzamo dokumentu pielikumus skatīt: autoceļu un ielu speciālo būvnoteikumu pielikumā